زنجیر پاره ای که مدال را از دختر ایرانی گرفت

کد N1938187