لحظه ای که انگلیس به هوا پرید؛ شروع رویای ناتمام (عکس)

کد N1911088