امارات: هواپیمای باشاران درخواست تعمیر نداشته است

کد N1842802