خرم: کنگره زیر بار تبعات تصمیم منفی ترامپ نرفت

کد N1804394