رئیس جمهور دروغگو رکورد زد!

دونالد ترامپ,طنز

تا به جمعی که می رسد جایی/ فوری آنجا دروغ می گوید/ می رود در "ریاض" و بی وقفه/ توی صحرا دورغ می گوید...


واشنگتن پست: ترامپ
دست کم روزی پنج بار دروغ گفته و به تازگی دروغگوتر شده است!

بی محابا دروغ می گوید
زشت و زیبا دروغ می گوید
چشم در چشم می شود با ما
باز اما دروغ می گوید
می نشیند به نیت تهمت
در سر پا دروغ می گوید

حین شادی عجیب می لافد
وقت غمها دروغ می گوید
تا به جمعی که می رسد جایی
فوری آنجا دروغ می گوید
می رود در "ریاض" و بی وقفه
توی صحرا دورغ می گوید

در "کره" با کمال پررویی
پیش دریا دروغ می گوید
در تمام جهات، در طول و
عرض و پهنا دروغ می گوید
تا بچاپد تمام دنیا را
بهر یغما دروغ می گوید

از نگاه "ملانیا" هر شب
خوب و گیرا دروغ می گوید
بی حیا شرم نیست در کارش
در کلیسا دروغ می گوید
وقت بیداریش که واویلاست
توی رویا دروغ می گوید!


چوه عجول است اکثر اوقات
ناشکیبا دروغ می گوید
با زبانش اگر نشد، او با
فنِ ایما، دروغ می گوید
پشت کارش ولی ندارد حرف
سخت و کوشا دروغ می گوید...

 

مجید مرسلی
6060

 

کد N1794058