روایتی از آغاز جنگ؛از تصمیم‌عجیب غرضی تا کج‌سلیقگی بازرگان