جهان را از خطر جنگ، برهانیم

علی‌رضا اکبری:

ايران، بار ديگر، در كانون تحولات سرنوشت ساز جهاني واقع شده است.
سرعت و شدت تحولات منطقه در حال افزايش است.
اين روند، بحران هاي جاري در سطح "خٌرده نظامات امنيتي" پيراموني جمهوری اسلامی ایران (ج اا) را داغتر ميكند. چند ويژگي شاخص را ميتوان بوضوح در اين دور از روند تحولات بحران زا، مشاهده كرد.

نخست، نقش وإحداهاي سياسي منطقه، در افزايش درجه التهابات، از جمله تركيه، دولت سعودي ، رژيم تلاويو، بيش از واحدهاي غير بومي منطقه است.
دوم، هر سه اين واحدها، دستخوش درگيري و بحرانهاي داخلي، بويژه بحران امنيتي و بي ثباتي در حوزه سياسي يا حكومتي هستند.لذا راه نجات خود را در "فرافكني" و بحران أفريني ميبينند.
سوم، هماهنگي رفتاري در چند لايه ، با مركزيت اين سه واحد، و تلاش براي همراه سازي و جلب مشاركت ديگر واحدهاي بومي، در جريان است.
چهارم، جهت گيري ضد ايراني و هدف قرار دادن منافع و منابع قدرت شيعيان، تا انجا كه براي اين "محور شرارت و باج خواهي" مقدور باشد، در دستور كار است.
پنجم، شواهدي از فعال شدن تدريجي شكاف رويكردي ، ميان اين "محور شرارت"، با قدرتهاي جهاني، در پاره اي از حوزه هاي منافع ، مشاهده ميشود.
ششم، نسبت مستقيم ميان انگيزه هاي محور شرّ سه جانبه،( تركيه، سعودي، تلاويو، و گروه همراه انها) با سرعت پيشروي "محور مقاومت" و روسيه، در تسلط بيشتر بر اوضاع امنيتي منطقه، و شكست هاي داعش، برقرار است.
هفتم، رويكرد "تهاجمي و تعرضي" و تحريك اميز محور شرّ، نسبت به جبهه رقيب و حتي جبهه حاميان فرامنطقه اي خود، بمنظور ايجاد فشار و انفعال در طرف مقابل ،و ايجاد فرصت تنفس و ابتكار عمل براي خود، مشخصه مشترك تحركات سياسي امنيتي هر سه واحد مذكور، ميباشد.

شتاب زدگي و خطر أفريني، در اقدامات نظامي و ضد امنيتي ، و تلاش براي شدت بخشيدن به روند مقابله مستقيم با ايران، عراق ( ارتش سوريه) و روسيه، در دستور كار مشترك تركيه، سعودي و رژيم صهيونيستي قرار گرفته است.
،تلاش جدي براي جلب تشريك حداكثر مساعي ديگر كشورهاي منطقه، بويژه مصر، پاكستان، در فاز نظامي - امنيتي عليه منافع محور مقاومت باضافه روسيه، در دستور كار فوري ايشان، قرار دارد.
بنظر ميرسد، اين محور شرارت ،در تحليل شرايط فرامنطقه اي، عكس العمل كشورهاي اروپايي و امريكا، نسبت به تشديد شرايط بحراني در منطقه را،" محدود " ارزيابي كرده است، لذا، تمهيدات تشديد بحران را بدون احتياط و تدبير، تعقيب ميكنند.
در چنين سپهر و فضائي، گسستن مراودات منطقه اي و بين المللي و جهاني ايران، بهترين و ضروري ترين پيش نياز براي اجراي ايده "زمينگير كردن" ايران، بعنوان ايده مشترك محور شرارت منطقه اي، و جناح هاي تند روي حكومتي در امريكا، و ديگر كشورهاي غربي ، محسوب و منظور ميشود.
شواهد بسيار روشني از هماهنگي ميان تركيه، سعودي ، رژيم صهيونيستي ، و جناح تندرو در امريكا، موجود است.
تداوم سلسله وار و يا همزمان جرياناتي نظير كشتار شيعيان در هرجاي ممكن، تلاش هماهنگ براي ايجاد شكاف در دولت و حشدالشعبي عراق، لايحه محدوديت رواديد، اقدامات و اظهارات خصمانه دولت تركيه عليه ج اا، سناريوي توسعه تحريم عليه ايران با محور توان موشكي ، و در اخرين پرده ، مساله جنگ سفارتخانه ها با تحريك كشورهاي منطقه در قضيه شهادت شيخ نمر و يارانش، و... قطعاً اتفاقي نيست.
عرصه ، عليه منافع ملي و منطقه اي ج اا و عموم ملت ها و دولتهاي منطقه، بطور خصمانه اي، بشدت در حال تنگ تَر شدن است.
اين امر ، نتيجه توسعه طلبي شووينيستي و نژادپرستانه دولت اردوغان، و توطئه رژيم صهيونيستي، و جهالت و عقده حقارت و كينه "عده اي" از وارثان تازه رسيده حكومت سعودي است.
اين شرايط ، بطور جدي قابليت اشتعال و انفجار، تا حد يك جنگ گسترده و بدون مرز را دارد.
دولتهاي عاقل تَر منطقه، قدرتهاي جهاني، و نظام بين المللي، در اين خصوص و نسبت به اين شرايط، داراي مسئوليت حقوقي و سياسي ميباشند. غفلت از خطر أفريني و رفتارهاي ماجراجويانه اين سه شريك باجگير، عواقب جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت.
پيشتر نيز تاكيد نموده بودم كه، اقدامات مخاطره اميز تركيه و سعودي ( كه عمدتا به تحريك رژيم صهيونيستي انجام ميشود) تداعي كننده اقدامات صرب ها و نازي ها، در آستانه دو جنگ جهاني اول و دوم ميباشد. ( امري كه اخيرا از زبان شخص اردوغان، با مقايسه خودش با هيتلر ، بيان شد). بااين ويژگي كه، نه چندان عقل و درايتي در رهبران اين كشورهاي محور شرّ و باج گيري هست، و نه ساز و كار قابل اعتمادي براي مديريت و كنترل شرايط بحراني رو به انفجار، در منطقه موجود است، نه منطقه اي ، و نه جهاني .
قدرتهاي جهاني نيز، متاسفانه، هركدام ، يا به نحوي ، منافعي در تشديد بحران و جنگ در اين منطقه براي خود قائل هستند، و يا، درگير معضلات و نقاط ضعف دروني و منطقه اي خود هستند،. نظير ايالات متحده، كه منافع چند لإيه از بحران جاري براي خود تعريف كرده، و يا چين كه ضمن منفعت، در گير مسايل امنيتي حوزه پاسيفيك است، و يا اروپا كه درگير معضلات امنيتي و سياسي و اقتصادي ، و حتي اجتماعي داخل خود ، ميباشد.
در اين وضعيت، سرنوشت جهان، ملعبه دست نااهلان و نابخرداني همچون اردوغان يا بن نايف و بن سلمان و نتانياهو شده است.
"جهان اسلام" هم كه متاسفانه دچار شكاف و تقابل، و علماي كشورهاي اسلامي نيز، تحت تاثير حكومتهايي قرار دارند كه خود، در وقوع اين شكاف و تقابل، مباشرتاً دخيل هستند.
ج اا،اما اينك، به تنهايي بار مسئوليت "كنترل خطر جهاني شدن يك جنگ بي هويت" را، در قلب جهان، برعهده گرفته است.
همين شرايط است كه، ضرورت انسجام ملي و حكومتي، تيز بيني و درايت سياسي و امنيتي ، سرعت و دقت عمل در سطوح ملي و بين المللي، و نيز جلوگيري از هرز رفتن منابع ملي، بويژه منابع امنيتي را صد چندان كرده است.
عقل و ذكاوت ايراني، إيجاب ميكند كه، شيطنت كودكانه ، نابخردانه و دشمنانه بعض اطرافيان مان را، با افزايش ضريب " وابستگي محيطي " و پيوستگي منطقه اي ، و حفظ و گسترش منابع و مواضع قدرت خود، پاسخ گوييم.
حراست و حفاظت از عوامل قدرت ملي مان، در سطوح و صفحات منطقه و فرا منطقه، از ضروريات قطعي امنيت ملي است. بشدت مراقب و هوشيار بايد بود.
تحرك هدفمند،و تسخير فضاي ديپلماسي در مناسبات دوجانبه، با همسايگان، قدرتهاي جهاني، و سازمانها و مجامع بين المللي، به جهت تامين منافع و تعقيب أهداف و حمايت دستگاههاي تخصصي، بسيار ضروريست.
كنترل صحنه داخلي، جهت ممانعت از ايجاد مشكل، و انداختن سنگ در چاه گرفتاري( نظير حمله و سوزاندن سفارتخانه ...) ، كه هيچ نتيجه اي بجز بدنامي و خسارت براي كشور ندارد، بسيار ضروري است.
كنترل و تسخير فضاي أفكار عمومي و رسانه هاي فراگير، بويژه در حوزه ديپلماسي عمومي، نيازمند توليد ايده و توليد محتواي فاخر و ارزشمند، و هماهنگي و مديريت عاقلانه و روشن ضمير است. اهتمام به اين امر نيز، وظيفه ضروري مراجع "عالي " نظام است.
كشور ، منطقه و جهان، در لبه بحران بزرگ قرن قرار گرفته است. ايران بايد به جهان هشدار امنيتي بدهد. همه عاقلان دنيا و رهبران كشورهاي قدرتنمايي جهان را بايد در اين مسئوليتي كه اينك ايران بر عهده گرفته است، شريك نمود. اين يك ضرورت و مسئوليت ملي ، جهاني و تاريخي است. همت همه ملت ، بويژه تك تك مسئولان را ميطلبد . ايران را حمايت كنيم، جهان را نجات دهيم.

4949

کد N1090344