اسناد قاجاری در آرشیو دولتی آلمان + تصاویر

کد N1089944