فیلم/ پاکسازی شهر الرمادی از بقایای داعش

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش و امنیتی عراق پس از آزادی شهر الرمادی از یوغ داعشی ها به صورت منطقه به منطقه در حال پاکسازی این شهر از تروریست ها هستند.

فیلم/ پاکسازی شهر الرمادی از بقایای داعشبین الملل: نیروهای ارتش و امنیتی عراق پس از آزادی شهر الرمادی از یوغ داعشی ها به صورت منطقه به منطقه در حال پاکسازی این شهر از تروریست ها هستند.

کد N1086930