عراقچی: نامه کری تعهد محکمی از سوی دولت آمریکا است

کد N1074852