انتشار تصاویری از کودتای آمریکایی در ایران برای اولین بار پس از 62 سال

کد N1071202