فیلم/ناوهای روسی در خلیج بنگال

سیاسی

بین الملل: ناوهای روسی به بندر هندی واقع در خلیج بنگال برای برگزاری رزمایشی که نزدیک به یک هفته به طول می انجامد، وارد شدند.

.

کد N1061143