کاغذنوشته هایی که دانشجویان در سخنرانی روحانی در دست داشتند

کد N1058303