سانسور شعارهای دانشجویان در تلویزیون هنگام سحنرانی روحانی

اگرچه تلویزیون، سخنان رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز 16 آذر را مستقیما پخش می کرد، اما شعارهای دانشجویان را سانسور کرد.

به گزارش خبرآنلاين، در مقاطع متعددي که سخنان رئيس جمهور با تشويق دانشجويان روبرو مي شد، صداي محيط از سوي فرستنده هاي صداوسيما به شدت کم مي شد. به گونه اي که به سختي شعارهاي دانشجوياني که فرياد مي زدند «روحاني، روحاني، حمايتت مي کنيم» و «روحاني، روحاني، دوستت داريم» شنيده مي شد.

برخي دانشجويان در مراسم 16 آذر دانشگاه صنعتي شريف شعار «يا حسين، ميرحسين» سر دادند و عده اي ديگر در مقابل آنها شعار «مرگ بر فتنه گر» را تکرار مي کردند. اين شعار زماني که رئيس جمهور از فرجي دانا و ميلي منفرد ياد کرد نيز بار ديگر در فضاي سالن پيچيد.

«اعتدال، اعتدال، اعتدال» شعار ديگر دانشجويان در اين مراسم بود.

رئيس جمهور در واکنش به دانشجوياني که رو به يکديگر شعار مي دادند، به شوخي گفت: شما شعار مي دهيد اما صداي من گرفته!

2727 

 

 

کد N1057831