شوخی با یک عضو شورای نگهبان

سیاسی

محسن اسماعیلی یکی از حقوقدانان عضو شورای نگهبان در جدیدترین پست اینستاگرامی خود، تصویری منتشر کرده که به نوشته وی یک «عزیزی» آن را برای او فرستاده است.

به گزارش خبرآنلاين، تصوير مذکور بريده اي از يک برگه امتحاني است که از دانش آموزان پرسيده شده «شوراي نگهبان چند نفر هستند و وظيفه هر کدام چيست؟». پاسخ سوال را در عکس ذيل ببينيد:

2727

کد N1053516