تصویر خانه‌ای که پلیس فرانسه آن را محاصره کرده است

خبرنگار اسکای نیوز عربی این تصاویر را مخفیانه از خانه ای که در محاصره پلیس فرانسه در شمال پاریس است ارسال کرده است او به نقل از پلیس فرانسه می گوید مغز متفکر طراح حملات پاریس در این خانه است.

تصویر خانه‌ای که پلیس فرانسه آن را محاصره کرده استخبرنگار اسکای نیوز عربی این تصاویر را مخفیانه از خانه ای که در محاصره پلیس فرانسه در شمال پاریس است ارسال کرده است او به نقل از پلیس فرانسه می گوید مغز متفکر طراح حملات پاریس در این خانه است.

 

 

 

52310

کد N1034312