ظریف و کری در باره نحوه برداشتن تحریم ها مذاکره کردند

ایرنا به نقل از وزیر امور خارجه نوشتت : در دیدار جان کری درباره موضوع نحوه برداشته شدن تحریم ها و اجرای تعهدات امریکا گفت و گو شده است.

 محمد جواد ظریف یادآور شد: محور گفت وگوها درباره برجام براساس توصیه های مقام معظم رهبری بوده است.

کد N1029237