یکی از ساکنان پاریس از پنجره منزلش از یک قربانی فیلم گرفته است

یکی از ساکنان پاریس از پنجره منزلش از یکی از قربانیان حملات تروریستی پاریس فیلم گرفته است.

یکی از ساکنان پاریس از پنجره منزلش از یک قربانی فیلم گرفته استیکی از ساکنان پاریس از پنجره منزلش از یکی از قربانیان حملات تروریستی پاریس فیلم گرفته است.


 

 

52310

 

کد N1028452