فیلم/تداوم عملیات فلسطینی ها علیه صهیونیستها

سیاسی

بین الملل: در ادامه عملیات های فلسطینی ها علیه صهیونیستها در شهرک بیتار علیت جنوب بیت المقدس یک فلسطینی پس از عملیات علیه صهیونیستها به دست نظامیان این رژیم به شهادت رسید.

.

کد N1021608