دلیل اصلی کنارکشیدن مشایی از فعالیتهای سیاسی چیست؟

سایت 24نوشت:این روزها با آنکه نام اسفندیارمشایی توسط جناح احمدی نژاد تکرار می شود و او را از کاندیداهای احتمالی مجلس بعدی می دانند اما او به یک دلیل شخصی قادر به حضور در انتخابات نیست.

کد N1017280