کاهش تعداد نمایندگان زن در مجلس ترکیه

ایرنا نوشت: شمار نمایندگان زن پس از انتخابات مجلس ترکیه در روز یکشنبه هفته جاری، در مقایسه با دوره قبل از 95 نفر به 81 نفر کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، نگاهی به ترکیب نمایندگان جدیدی که در انتخابات عمومی یکشنبه گذشته ترکیه وارد مجلس این کشور شدند، نشان می دهد که از مجموع 550 کرسی تنها 81 کرسی در اختیار نمایندگان زن قرار گرفته است.
تعداد نمایندگان زن حاضر در دوره 26 مجلس ترکیه در مقایسه با دوره قبلی از 95 نفر به 81 نفر کاهش یافته است.
21 کرسی حزب جمهوریخواه خلق که در دوره قبل در دست نمایندگان زن این حزب بود، در پی انتخابات دهم آبان ماه، همچنان در اختیار زنان باقی ماند.
هر سه حزب دیگر که در انتخابات اخیر وارد مجلس شدند در مقایسه با دوره قبل نمایندگان زن کمتری دارند.
حزب حاکم عدالت و توسعه به رغم افزایش آرا و کرسی های خود در مجلس جدید 317 کرسی 34 نماینده زن دارد که در دوره قبل شمار نمایندگان زن این حزب 40 نفر بودند.
تعداد نمایندگان زن حزب دموکراتیک خلق ها (حزب کردی) از 30 نفر به 23 نفر کاهش یافت و شمار نمایندگان حزب حرکت ملی که همواره کمترین تعداد نماینده زن را در مجلس داشته، از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت.
از 81 نماینده زن یاد شده، 13 نفر از آن ها برای نخستین بار است که به مجلس راه می یابند.
بر اساس نتایج غیر رسمی در انتخابات یکشنبه گذشته در ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه 317 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 134 کرسی، حزب دمکراتیک خلق ها 59 کرسی و حزب حرکت ملی نیز تعداد 40 کرسی کسب کردند.

49261

کد N1015172