مقامات امنیتی دولت قبل،در جریان فعالیتهای بابک زنجانی بوده اند؟

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت:اخلال در نظام اقتصادی امنیت داخلی یا خارجی را به مخاطره اندازد به علت اینکه رسیدگی به جرایم ضدامنیتی در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی دارای شرایط فوق و مستوجب مجازات مفسد فی‌الارض در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

متهم پرونده نفتي پس از پايان قرائت كيفرخواست، قرائت دفاعيه مفصل خود را آغاز كرده است. مطابق قانون، ايرادات از جمله تعيين‌تكليف مساله صلاحيت دادگاه به جلسه نخستين رسيدگي مربوط مي‌شود؛ به نظر مي‌رسد متهم ضرورت پاسخگويي به كيفرخواست و مطالب وزير نفت را به فرصت قانوني استفاده از ايرادات ترجيح داده است.

به نقل از مطبوعات آقاي بابك زنجاني در مواردي براي عبور از تحريم‌ها به دولت گذشته كمك كرده است و مجوز فروش نفت با تاييد چند وزير و رييس بانك مركزي صادر شده است. با توجه به اينكه عليه مقامات مذكور تاكنون ادعانامه‌اي صادر نشده به همين علت تصور اينكه چند مقام ارشد دولت قبلي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدامي كرده باشند اصولا منتفي است. خصوصا اينكه ظاهرا مقامات امنيتي نيز در جريان امور بوده‌اند.

بنابراين آينده نشان خواهد داد كه دادگاه با قبول عناوين اتهامي مندرج در كيفرخواست، حكم صادر مي‌كند يا سرنوشت پرونده به‌گونه ديگري رقم خواهد خورد. مشكل اصلي در اين‌گونه پرونده‌ها غلبه بر امواج منفي است كه با توجه به جاذبه داشتن اخبار فساد عليه متهمين شكل مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه رسالت و مسووليت دادگاه، اجراي قانون به منظور نيل به عدالت است نه پاسخگويي به افكار عمومي كه در بسياري موارد با بار منفي توليد مي‌شود و به سرعت انتشار مي‌يابد.
[span]1717

کد N1014257