ظریف: دوران سیاه نمایی به پایان رسیده است

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه با بیان اینکه دوران تلخ سیاه نمایی از ایران به اتمام رسیده است، گفت: حال که اجرای برجام روند قانونی خود را طی کرده است، موافقان و مخالفان برجام نیز اجازه دهند این فضا در داخل کشور شکل بگیرد.

کد N996681