رییس جمهور ایران سخنران روز اول مجمع عمومی سازمان ملل

کد N972623