فیلم/حادثه منا

سیاسی

بین الملل: حادثه منا در روز پنجشنبه گذشته را می توان یکی از دردناکتری حوادث مراسم حج نامید که اوج بی کفایتی آل سعود را نشان می دهد.

فیلم/حادثه منابین الملل: حادثه منا در روز پنجشنبه گذشته را می توان یکی از دردناکتری حوادث مراسم حج نامید که اوج بی کفایتی آل سعود را نشان می دهد.