فیلم/ تظاهرات حامیان پناهجویان در مقابل پارلمان اروپا

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم بروکسل با برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان اروپا از سیاست های مقامات اروپایی در مواجه با بحران پناهجویان انتقاد کردند.

فیلم/ تظاهرات حامیان پناهجویان در مقابل پارلمان اروپابین الملل: هزاران نفر از مردم بروکسل با برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان اروپا از سیاست های مقامات اروپایی در مواجه با بحران پناهجویان انتقاد کردند.