دیدار وزیر امور خارجه برزیل با رییس جمهور

کد N955897