فیلم/ حملات هوایی سهمگین عربستان در پایتخت یمن

سیاسی

بین الملل: جنگنده های عربستان سعودی از بامداد امروز حملات هوایی خود را به مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن شدت بخشیده اند.

فیلم/ حملات هوایی سهمگین عربستان در پایتخت یمنبین الملل: جنگنده های عربستان سعودی از بامداد امروز حملات هوایی خود را به مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن شدت بخشیده اند.