فیلمی از لگدپرانی خبرنگار مجاری به مهاجران

پترا لازلو، فیلمبردار تلویزیون آنلاین در مجارستان که اقدام به لگدپرانی به مهاجران در حال فرار از دست پلیس کرده بود، از کار اخراج شد.

فیلمی از لگدپرانی خبرنگار مجاری به مهاجرانپترا لازلو، فیلمبردار تلویزیون آنلاین در مجارستان که اقدام به لگدپرانی به مهاجران در حال فرار از دست پلیس کرده بود، از کار اخراج شد.

 

 

 

52305

کد N951259