فیلم/ اعتراض کشاورزان بلژیکی به سیاستهای دولت

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از کشاورزان بلژیکی با تجمع در خیابان های بروکسل و برپائی تظاهرات با استفاده از تراکتور و دیگر ماشین آلات کشاورزی نسبت به سیاست های دولت اعتراض کردند.

فیلم/ اعتراض کشاورزان بلژیکی به سیاستهای دولتبین الملل: هزاران نفر از کشاورزان بلژیکی با تجمع در خیابان های بروکسل و برپائی تظاهرات با استفاده از تراکتور و دیگر ماشین آلات کشاورزی نسبت به سیاست های دولت اعتراض کردند.