فیلم/ آموزش نیروهای داوطلب شیعه عراق برای مبارزه با داعش

سیاسی

یک شبکه غربی با ارائه گزارشی از تحولات عراق از علاقه جوانان شیعه عراقی برای حضور در مراکز آموزش های نظامی جهت آمادگی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش خبر داده است.

فیلم/ آموزش نیروهای داوطلب شیعه عراق برای مبارزه با داعشیک شبکه غربی با ارائه گزارشی از تحولات عراق از علاقه جوانان شیعه عراقی برای حضور در مراکز آموزش های نظامی جهت آمادگی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش خبر داده است.