فیلم/ پایگاه سعودی «مشعل» در تیررس حملات ارتش یمن

سیاسی

بین الملل: پایگاه نظامی مشعل در منطقه جیزان عربستان سعودی در تیررس حملات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار دارد.

فیلم/ پایگاه سعودی «مشعل» در تیررس حملات ارتش یمنبین الملل: پایگاه نظامی مشعل در منطقه جیزان عربستان سعودی در تیررس حملات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار دارد.