اظهارنظر رییس جمهور در مورد شورای نگهبان چه بود؟

شورای نگهبان حکم «چشم» و دولت حکم «دست» را در برگزاری انتخابات دارد و چشم نمی تواند کار دست را بر عهده بگیرد. این گفته رئیس جمهور ظرف دو روز واکنش های متفاوتی را برانگیخته و به نظر می رسد که همچنان این واکنش ها ادامه داشته باشد.

اظهارنظر رییس جمهور در مورد شورای نگهبان چه بود؟شورای نگهبان حکم «چشم» و دولت حکم «دست» را در برگزاری انتخابات دارد و چشم نمی تواند کار دست را بر عهده بگیرد. این گفته رئیس جمهور ظرف دو روز واکنش های متفاوتی را برانگیخته و به نظر می رسد که همچنان این واکنش ها ادامه داشته باشد.

 

 

 

 

 

تدوین : یاسمین محمدی

۲۴۲۴

کد N928721