قرارداد S300 در آستانه نهایی شدن است

تکاپوی کرملین برای جبران بدعهدی

کد N926099