فیلم/ درگیری جوانان طرفدار پ ک ک با پلیس ترکیه در استانبول

سیاسی

بین الملل: شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول در روزهای اخیر صحنه درگیری جوانان طرفدار حزب کارگردان کردستان (پ ک ک) با نیروهای پلیس بوده اند.

فیلم/ درگیری جوانان طرفدار پ ک ک با پلیس ترکیه در استانبولبین الملل: شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول در روزهای اخیر صحنه درگیری جوانان طرفدار حزب کارگردان کردستان (پ ک ک) با نیروهای پلیس بوده اند.