فیلم/ مرحله دوم عملیات آزاد سازی استان الانبار

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش عراق مرحله دوم عملیات آزاد سازی استان الانبار را آغاز کرده اند.

فیلم/ مرحله دوم عملیات آزاد سازی استان الانباربین الملل: نیروهای ارتش عراق مرحله دوم عملیات آزاد سازی استان الانبار را آغاز کرده اند.