فیلم/ گزارش تصویری از وضعیت «فرگوسن» یک سال پس از مرگ مایکل براون

سیاسی

وضعیت شهر فرگوسن آمریکا پس از گذشت یک هفته از اولین سالگرد قتل «مایکل براون» نوجوان سیاه پوست ۱۸ ساله، همچنان ناآرام است بطوریکه مقامات ایالتی وضعیت فوق العاده در این شهر را تمدید کرده اند.

فیلم/ گزارش تصویری از وضعیت «فرگوسن» یک سال پس از مرگ مایکل براونوضعیت شهر فرگوسن آمریکا پس از گذشت یک هفته از اولین سالگرد قتل «مایکل براون» نوجوان سیاه پوست ۱۸ ساله، همچنان ناآرام است بطوریکه مقامات ایالتی وضعیت فوق العاده در این شهر را تمدید کرده اند.