دردسرهای مسلمان بودن با وجود تکفیری ها

یک کلیپ طنز که نگاهی انتقادی به کم ظرفیتی حاکم بر جامعه مسلمانان در پاکستان و رشد جریان های تکفیری دارد. با کمی دقت مکالمه این دو فرد قابل درک است.

دردسرهای مسلمان بودن با وجود تکفیری هایک کلیپ طنز که نگاهی انتقادی به کم ظرفیتی حاکم بر جامعه مسلمانان در پاکستان و رشد جریان های تکفیری دارد. با کمی دقت مکالمه این دو فرد قابل درک است.

 

 

 

 

 

49261

کد N919288