دفاع حیدر العبادی از بسته اصلاحی در مبارزه با فساد

سیاسی

نخست وزیر عراق از بسته اصلاحی خود دفاع کرد و آن را در راستای ریشه کنی فساد و مبارزه با فقر و برآورده شدن خواسته های ملت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: اساس اصلاحات در برآورده شدن خواسته های ملت و تحقق آشتی و رسیدگی به فقرا و ریشه کنی فساد است نه تکیه زدن بر پستها.

وی افزود: آنچه در زمینه اصلاحات انجام داده ام نشانه تمایل به تک روی در قدرت و زیر پاگذاشتن اصول قانون اساسی نیست بلکه در راستای تثبیت مردم سالاری و دور کردن تسلط فردی، حزبی و طایفه ای در کشور و نجات نهادهای کشور از قید و بندهای طایفه ای و سهمیه ای است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: پست های معاونت ریاستی یکی از دریچه های فساد است.مجلس عراق این اختیار و صلاحیت را دارد که آنها را لغو کند زیرا واضع آن بوده است و این در راستای قانون اساسی و قوانین جاری است.

وی افزود: مجلس عراق باید به مسئولیت خود در قبول یا رد آن عمل کند.

شایان ذکر است که مجلس عراق امروز درباره بسته اصلاحی حیدر العبادی نشست علنی برگزار خواهد کرد.