اعتراض اپوزیسیون ونزوئلا به کمبود مواد غذایی در این کشور

کد N915532