روز شلوغ وزارت خارجه/ دیپلماسی ایرانی میزبان سوریه

کد N912234