فیلم/ تظاهرات موافقان و مخالفان مهاجرین در آلمان

سیاسی

بین الملل: همزمان با شدت گرفتن بحران مهاجرین در فرانسه و انگلیس، موافقان و مخالفان این پدیده در آلمان نیز دست به تظاهرات زدند.

فیلم/ تظاهرات موافقان و مخالفان مهاجرین در آلمانبین الملل: همزمان با شدت گرفتن بحران مهاجرین در فرانسه و انگلیس، موافقان و مخالفان این پدیده در آلمان نیز دست به تظاهرات زدند.