تابش:احمدی نژاد می خواست سندمذاکره باامریکا را بنام خودبزند/دردور قبلی مذاکرات،نقش مجلس تشریفاتی بود

محمدرضا تابش نماینده اردکان به روزنامه اعتماد گفت:

کد N900607