فیلم/ اعتراض به سبک کشاورزان فرانسوی

سیاسی

بین الملل: جمعی از کشاورزان فرانسوی در اعتراض به پائین بودن سطح درآمدهای خود با ریختن ضایعات کشاورزی و زباله ها در مقابل ساختمان های دولتی به این امر اعتراض کردند.

فیلم/ اعتراض به سبک کشاورزان فرانسویبین الملل: جمعی از کشاورزان فرانسوی در اعتراض به پائین بودن سطح درآمدهای خود با ریختن ضایعات کشاورزی و زباله ها در مقابل ساختمان های دولتی به این امر اعتراض کردند.