توسط معاون اول رئیس جمهور؛

آیین‌نامه مربوط به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با مشارکت خیّرین ابلاغ شد

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده10 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393- را تصویب کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مهمترین مقررات آیین نامه مزبور به شرح زیر است:

- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- به جز نهادهای عمومی غیردولتی مجازند کلیه پروژه‌های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان را بر اساس تفاهم‌نامه با خیّرین و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل کنند. در این تفاهم‌نامه باید مشخصات کامل پروژه بر اساس موافقتنامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیّرین تأمین می شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود و نسخه‌ای از این تفاهم‌نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال شود.

- پروژه هایی که حداقل سی درصد از منابع تکمیلی آنها توسط خیرین تأمین شده باشد و به بهره برداری برسند، می توانند توسط خیّرین نامگذاری شوند و تغییر نام آن بدون موافقت آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست.

- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهد شده توسط خیرین و تعدیل اعتبارات از محل بودجه عمومی بر اساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام کنند.

- دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه هایی را که از منابع خیّرین تکمیل می شوند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال کنند.

متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی ماده10 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393-

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- پروژه: کلیه پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- به جز نهادهای عمومی غیردولتی

ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می کنند.

ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است پروژه های خود را براساس تفاهم نامه با خیرین و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل کند. در این تفاهم نامه باید مشخصات کامل پروژه براساس موافقتنامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیرین تأمین می شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود و نسخه ای از این تفاهم نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال شود.

ماده 3- پروژه هایی که حداقل سی درصد از منابع تکمیلی آنها توسط خیرین تأمین شده باشد و به بهره برداری برسند، می توانند توسط خیرین نامگذاری شوند و تغییر نام آن بدون موافقت آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست.

 ماده 4- دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهدشده توسط خیرین و تعدیل اعتبارات از محل بودجه عمومی براساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام کنند.

تبصره – صرفه جویی ناشی از اجرای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه هایی را که از منابع خیرین تکمیل می شوند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20/ 4/ 1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N896101