فیلم/لحظه انفجار شهر سوروچ ترکیه

سیاسی

انفجار در شهر سوروچ ترکیه و در نزدیکی مرز با سوریه به کشته و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد.

فیلم/لحظه انفجار شهر سوروچ ترکیهانفجار در شهر سوروچ ترکیه و در نزدیکی مرز با سوریه به کشته و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد.