برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در هاله ای از ابهام

سیاسی

با گذشت یک ماه از پایان یافتن مهلت کاری پارلمان افغانستان، هنوز زمان انتخابات بعدی مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مهلت کاری پارلمان افغانستان اول تیر به پایان رسید و اکنون حدود یک ماه است که قوه مقننه این کشور بدون برگزاری انتخابات به کارشان ادامه می دهند.

اشرف غنی در روزهای پایانی کار پارلمان وعده داد دولت تا یک ماه دیگر زمان برگزاری انتخابات بعدی را مشخص می کند و زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم می آورد اما تاکنون این مساله محقق نشده است.

مجلس سنا در واکنش به این خلف وعده واکنش نشان داده و معتقد است تصمیم های پارلمان دیگر معتبر نیست و هرچه سریعتر باید انتخابات بعدی برگزار شود.

از سوی دیگر نمایندگان پارلمان می گویند مجلس تا زمان برگزاری انتخابات مشروعیت دارد و باید به کار خود ادامه دهد.