تنظیم عینک روحانی برای نگاه به داخل/ رییس جمهور در راه تغییر رویکردهای‌سیاست داخلی تنهاست؟

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان « تنظیم عینک روحانی برای نگاه به داخل» نوشت:

دوسالگي روي كار آمدن دولت با به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي منطبق شده است و روحاني مي‌گويد: خدا را شاكرم وعده‌ای كه در دوران انتخابات به مردم برای حل معضل هسته‌ای دادم، تا به‌این‌جا عملی شده است. اين اظهارات رئيس‌جمهور در حالي بيان مي‌شود كه تيم ديپلماسي كشورمان با تمام تلاش در حال به پايان رساندن اين پرونده‌اند و با وجود اينكه نمي‌توان از نقش آقاي روحاني در اين پيروزي بزرگ چشم‌پوشي كرد، ولي ملت فرمان مذاكرات را در دستان ظريف مي‌بينند. اينكه روحاني چه وعده‌هايي در ابتداي روي كار آمدن دولت به مردم داد، محل بحث نيست ولي به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور در اين روزها تلاش مي‌كند تا به تدريج رويكرد خود را از مسائل سياست خارجي به سمت سياست داخلي تغيير دهد. نمود بيشتر اين گمانه زني را در بررسي صحبت‌هاي حسن روحاني در روزهاي اخير مي‌توان يافت.صحبت‌هايي كه بيشتر مصرف داخلي داشت و در گوشه اي نيز به رويكرد برخي نهادهاي داخلي انتقاد مي‌كرد.هرچند رئيس جمهور بارها نقدهاي زيادي را به روند اجرايي نهادهاي مسئول در كشور داشت، ولي در روزهاي گذشته بسيار جدي تر از قبل از رويكرد عده اي از مراكز تصميم گير انتقاد كرد.

روحاني از بدو رياست خط قرمز‌هاي خودساخته گذشتگان كه نه شرع و نه عرف را به خطر مي‌انداخت را يك به يك خط‌خطي كرد ولي بازهم شاهد آن هستيم كه برخي تصورهاي نادرست، بلاي جان جامعه آرماني روحاني است.براي مثال در حالي كه اين روزها نهاد‌ها و برخي مراكز مسئول به تصميم گيري ‌هاي دولت در عرصه بانوان انتقاد كرده بودند و حتي عده‌اي تصميمات صورت گرفته در معاونت امور زنان رياست جمهوري را خطرناك توصيف مي‌كنند،رئيس جمهور در ضیافت افطار فعالان و تشكل‌های حوزه زنان و خانواده با طرح این پرسش كه آیا حجاب و عفاف تنها به نوع پوشش ظاهری باز می‌گردد؟ و با اشاره به مسئله حجاب و عفاف در قرآن كریم گفت: طبق آیات قرآن، عفاف از نگاه مردان شروع می‌شود و به طور كلی عفاف و حجاب از زبان، چشم و نگاه آغاز می‌شود.

اين سخنان و موضع گيري‌هاي رئيس‌جمهور در روزهاي منتهي به توافق هسته‌اي، نشانگر عزم دولت براي حل‌و‌فصل معضلات سياست داخلي است كه كشور سال‌هاست با آن رودرروست. البته روحاني در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري و همچنين در بدو ورود به پاستور وعده‌هاي زيادي را داد و اكثر اين وعده‌ها زير ابر توافق هسته اي پنهان شد و اين روزها كه مذاكرات در حال به‌نتيجه رسيدن است، ديگر رئيس‌جمهور دليلي براي نپرداختن به وعده‌هاي انتخاباتي ندارد.

از سوي ديگر روحاني كه خود مي‌داند بخش عظيمي‌از بدنه اجتماعي طرفدار او به دليل وعده‌هايي كه در انتخابات به آنها داده است به او اقبال نشان داده اند و در صورت عدم تحقق وعده‌هاي اعلام شده، اين طيف از او رويگردان مي‌شوند،  تلاش مي‌كند هر چند وقت يك بار مواضعي را كه خوشايند طيف طرفدار اوست بيان كند تا همچنان اين صف بندي به نفع او باقي بماند.به نظرمي‌رسد روحاني در راه تغيير رويكردهاي‌سياست داخلي تنهاست و اميد به همين بدنه اجتماعي و طرفدار وعده‌هاي خود دارد و اين طيف نيز تا جايي با روحاني همراهند كه احساس كنند رئيس جمهور به راي آنها و وعده‌هايي كه براي تحقق آن به روحاني راي دادند،پايبند است و تلاش مي‌كند.

/2727

 

کد N888485