معاون سیاسی دفتر رییس جمهور

لحظه تاریخی درحال فرارسیدن است

مذاكرات ايران و گروه 1 5,مذاكرات وين

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور طی یادداشتی در صفحه توییتر خود تاکید کرد که لحظه تاریخی درحال فرارسیدن است؛ این لحظه، فقط حل موضوع جعلی هسته ای ایران نیست، بلکه لحظه برتری مذاکره برمقابله، وپیروزی فضیلت است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبررگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این یادداشت به شرح ذیل است :

دکترروحانی شب گذشته گفت: وعده‌ای که دردوران انتخابات، به مردم برای حل معضل هسته‌ای دادم، تابدین‌ جا عملی شده است.

سپاس ملت ایران که بامقاومت قهرمانانه خود، درجامعه جهانی خوش درخشیدند ؛چراکه دکترروحانی، وعده"تعامل سازنده"را داده بود؛ واکنون که تعامل سازنده، درحال پیروزی است، ایشان می گوید به وعده خود در انتخابات عمل کرده است.زیرا اصل تعامل ومذاکره، فضیلتی خردمندانه ومتمدنانه است؛ تعامل ومذاکره، نماد قدرت ملی است؛ تعامل ومذاکره راهی برای عبوراز بحران هااست.

روحانی بزرگترین وعده انتخاباتی خودکه امری ملی ومورد نظررهبری بود رابه انجام رساند؛ ایشان درواقع هم خواست ملی وهم نظررهبری را به کرسی نشانده است، زیرا این مذاکرات مبتنی برقدرت ملت ایران، فتوای رهبری، سیاست نرمش قهرمانانه ایشان و درایت ها و سیاست ورزی های هنرمندانه دکترروحانی بوده است.

این مذاکرات سه ویژگی داشت؛ بین المللی و با قدرت های جهانی بود، دراوج بی اعتمادی طرفین صورت می گرفت، بازیکنان و تماشاگران، هردونقش آفرینی می‌کردند.

روحانی توانست درعرصه خارجی قدرت ملی، توان دیپلماسی، وهنرمذاکراتی و درعرصه داخلی انسجام و یکپارچگی، وحدت ملی وهمدلی وهمزبانی رابه نمایش بگذارد، لذا توافق که انجام، و قطعنامه که صادرشود، تمامی طرف های مذاکرات مجبور به تایید آن خواهند بود؛ از شورای امنیت تا اتحادیه اروپا و از آنجا تا کنگره آمریکا؛ حتی کنگره هم نمی تواند آن را ردکرده واعتبار و امضای بین المللی آمریکا را خدشه دار کند؛ دردادگاه قانون اساسی آمریکا،مطالب جالبی درخصوص کنگره هست!

لذا لحظه تاریخی درحال فرارسیدن است؛ این لحظه، فقط حل موضوع جعلی هسته ای ایران نیست، بلکه لحظه برتری مذاکره برمقابله، وپیروزی فضیلت است.این پیروزی، متعلق به ایران، مقام معظم رهبری، ملت ودولت، وهمه مردم وسیاسیون وموافقین ومخالفین ومنتقدین است.اکنون که درحال عبورازاین پیچ تاریخی هستیم: پیام ملت، وحدت ملی، انسجام ویکپارچگی است.اکنون که درحال عبور از این پیچ تاریخی هستیم، پیام ایران، صلح و ثبات ودوستی درمنطقه است، تعامل ودوستی برای حل مشکلات وعبورازبحران ها با گفت‌وگواست.

اکنون که درحال عبورازاین پیچ تاریخی هستیم، پیام ایران،تعامل سازنده وهمکاری باتمامی جامعه جهانی ازطریق مذاکره وتمسک به گفت‌وگو است.

انتهای پیام

کد N888059