خبرگزاری تاس خبر داد:

لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی ایران در دو مرحله طی ۲ تا ۸ سال

سیاسی

یک مقام دیپلماتیک آگاه گفت: لغو تحریم های تسلیحاتی ایران در ۲ مرحله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دیپلماتیک آگاه به خبرگزاری تاس گفت: لغو تحریم های تسلیحاتی ایران در ۲ مرحله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این دیپلمات آگاه به خبرگزاری تاس گفت: احتمالاً تحریم های تسلیحاتی ایران در ۲ مرحله لغو خواهد شد؛ در مرحله نخست ممکن است تحریم های حاضر تعلیق و در مرحله دوم به صورت کامل لغو شود.

وی در وین و در محل مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران، زمان دو مرحله فوق را از ۲ تا ۸ سال عنوان نمود.

این مقام آگاه ادامه داد: مصالحه درخصوص لغو تحریم های تسلیحاتی ایران هنوز نیز ممکن است. این تحریم ها تنها برای مدتی ادامه خواهند یافت و طرفین هم اکنون در حال بررسی چارچوب زمانی آن هستند.